ROYAL TANGO MARATHON 5th EDITION

ROYAL TANGO IN MOSZNA

Regulamin uczestnictwa

Definicje:

„Wydarzenie” – "ROYAL TANGO MARATHON", tangowa impreza artystyczna, która odbędzie się w dniach 16-18.03.2018 r. w zamku w Mosznej, Polska.

„Organizator” – ZAMEK W MOSZNEJ, osoba reprezentująca- Joanna Zmarzlik

„Uczestnik” – osoba, która dokonała rejestracji na wydarzenie

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz stanowi część umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

2. Pomysł i nazwa wydarzenia są własnością Organizatora. Wszelkie treści publikowane w Internecie przez Organizatora mogą być udostępniane pod warunkiem podania źródła w postaci linku.

II Rejestracja

1. Rejestracja Uczestnika odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.rezerwacja.moszna-zamek.pl

2. Na Maratonie obowiązuje rejestracja indywidualna i w parach.

3. O zarejestrowaniu decyduje data wysłania potwierdzenia rejestracji. Organizator zastrzega limit w wysokości 150 miejsc dla Uczestników zarejestrowanych, przy czym parytet kobiet względem mężczyzn nie może przekroczyć 150%. Po wyczerpaniu limitów Organizator utworzy listę rezerwową.

4. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma potwierdzającą rejestrację wiadomość e-mail, regulamin oraz numer rachunku bankowego Organizatora do dokonania wpłaty.

5. Organizator ustala cennik za udział w maratonie w wysokości:

Termin wpłaty Kwota w PLN/Para Kwota w PLN/osoba
do 16.03.2017 440 zł 220 zł

 

1). Płatność za uczestnictwo następuje przelewem na rachunek bankowy Organizatora.

2). Opłatę za uczestnictwo należy uiścić w ciągu 10 dni (uczestnicy krajowi wpłacający na rachunek PLN) oraz w ciągu 10 dni (uczestnicy zagraniczni wpłacający na rachunek EURO) od otrzymania potwierdzenia rejestracji. Brak zaksięgowanej wpłaty na rachunku bankowym organizatora po tym terminie jest równoważny z rezygnacją z uczestnictwa.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu wpłaty organizator nie przewiduje możliwości zwrotu uczestnikowi dokonanej wpłaty.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić swoje miejsce innej osobie znajdującej się na liście rezerwowej, pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora drogą e-mailową, do dnia EVENTU.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitów ilości uczestników.

6. Nienależne wpłaty zwrócone zostaną w terminie 2 tygodni od zakończenia Maratonu.

III Organizacja

Wydarzenie jest imprezą zamkniętą. Wstęp mają wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, po uprzednim podaniu Organizatorowi swoich danych określonych w formularzu rejestracyjnym. Dane wrażliwe przechowywane są przez Organizatorów na warunkach określonych przepisami prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr. 133, poz. 883 ze zm.)

1. Identyfikator otrzymany od Organizatora przy wejściu upoważnia do wstępu na salę i należy okazać go obsłudze wydarzenia.

2. Uczestnicy mają obowiązek zachowywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu organizacji wydarzenia. Osoby naruszające przyjęte normy będą usuwane z miejsca wydarzenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w programie wydarzenia zmian, w szczególności artystycznych bądź czasowych. Uczestnicy będą powiadamiani o zmianach regulaminowych na adres mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek szkody powstałe u Uczestnika w związku z udziałem w wydarzeniu.

5. Organizator zapewnia Uczestnikom ciepłe i zimne posiłki oraz herbatę, kawę, wodę mineralną, kanapki.

6. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na wydarzenie ani zakwaterowania (nie dotyczy DJ-ów). 7. Przebieg wydarzenia może być rejestrowany w formie zapisu audio/video oraz udokumentowany zdjęciami.

Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnienie jego wizerunku przez Organizatora w postaci zdjęć i materiałów audiowizualnych z jego udziałem, wykonanych w czasie trwania maratonu w celu promocji tanga, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zrzeczenie się przez uczestnika wydarzenia wszelkich praw w związku z użyciem i publikacją wizerunku uczestnika. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).